Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Дипломні та курсові з права: поради студентам


Головна » Статті » Написання курсових і дипломних робіт

Самостійне написання дипломної роботи

   Написати дипломну самому

 

  Перед тим, як приступати до написання дипломної роботи, кожен студент повинен обрати серед запропонованого списку тем ту, яка найбільше підходить йому. Цю тему він обов’язково повинен затвердити у свого викладача, а викладач, в свою чергу, повинен сприяти допомозі у вибранні тієї чи іншої теми% надавати план щодо виконання дипломної роботи, запропонувати матеріали для таблиць, графіків і рисунків; рекомендувати необхідну літературу та інформаційні джерела; на протязі необхідного часу виконання роботи - консультувати, контролювати та інформувати щодо обраної теми.

Студент зі своєї сторони, повинен уважно слухати свого керівника, дотримуватися усіх правил та вимог написання дипломної роботи, розкривати зміст роботи та пропонувати свої погляди щодо обраного матеріалу.

 

Структура дипломної роботи

 

  Дипломна робота включає в себе: титульний аркуш, змiст, вcтуп, оcновну частину, виcновки, cписок викориcтаної літератури та дoдатки.

На титульному аркуші вказується наступна інформація: назва вищого навчального закладу;  назва кафедри, на якій виконувалася дипломна робота;  прізвище, ім’я, по батькові студента, який буде виконувати дану роботу;  назва дипломної роботи; назва спеціальності; прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника;  місце виконання і рік написання роботи. Ця сторінка в роботі не нумеруються.

Зміст розміщується прямо під титульною сторінкою та відображає структуру роботи. Він включає заголовки усіх глав, параграфів, а також вcтуп, виcновки, практичні рекомендації, список використаної літератури і додатки. Заголовки у змісті повинні в точності повторювати заголовки у тексті, скорочувати забороняється. Після назви кожного розділу на правому полі вказується номер сторінки, з якої починається сам текст в роботі. Ця сторінка також не нумерується.

Нумерація сторінок в дипломній роботі починається зі вступу, при чому одразу ж ставиться сторінка номер 3 (так як попередні дві уявно вже підраховані) і продовжується до останньої сторінки, включаючи і додатки. Номер сторінки ставиться у верхньому полі посередині.

У вступі відображається актуaльність проблеми, метa, завдaння, предмет, об’єкт дослідження та структурa роботи.

Вказуючи актуaльність прoблеми дoслідження, необхідно розкрити ступінь важливості і необхідності обраного питання для розвитку сучасної теорії і практики певної галузі науки. Отже, студент перш за все, повинен усім розповісти, що саме обрана ним тема, займає важливе місце в суспільстві і чому саме сьогодні необхідно розглядати цю наукову проблему.

Дипломна робота виконується на папері формату А4 на одній стороні листка. Кожна сторінка повинна мати такі параметри поля: зверху – 20 мм, знизу – 25 мм, з правої сторони – 10 мм, з лівої сторони – 30 мм.

Шрифт повинен бути 14, Times New Roman з інтервалом 1,5.

Об’єм дипломної роботи повинен становити в межах від 80 до 100 сторінок друкованого тексту.

Додатки розміщуються після списку використаної літератури, і в об’єм не враховуються. Вони не являються обов’язковими і можуть бути виконані у вигляді таблиць, схем, рисунків.

У списку використаної літератури бібліографічний опис документів виконується у відповідності до Державних стандартів. Тут усі джерела сортуються в алфавітному порядку по прізвищам авторів, а такі законодавчі документи, нормативні акти, як Конституція України, Закони України - в хронологічному порядку розміщуються на початку списку.

Отже, як вже було зазначено вище, оформлення дипломної робити повинно робитися з дотримання усіх правил, вимог та стандартів. Структура роботи – це відповідна послідовність викладеного матеріалу, при якій потрібно дотримуватись розміщення основних частин, які вказані у змісті.

 

Початок написання дипломної роботи

 

Перед тим, як приступити до написання основної частини, необхідно оглянути літературу за темою, ознайомитися з відповідним матеріалом, дати характеристику основним методам дослідження, зробити висновки щодо результатів дослідження.

В основній частині дипломної роботи студент повинен стисло, логічно й аргументовано викласти науковий матеріал, дотримуючись при цьому усіх загальнодержавних вимог.

У першому розділі потрібно якнайповніше і  як детальніше розповісти про нові поняття, які будуть зустрічатися у змісті дипломної роботи; про суть та значення викладеного матеріалу; про погляди на дане питання зарубіжних та вітчизняних науковців, вчених, авторів. При цьому не варто зациклюватися лише на одній інформації, отриманої іншими авторами, а обов’язково провести аналіз матеріалу й наголосити на суперечливих моментах. Перший розділ повинен займати приблизно 20-25% обсягу основної частини дипломної роботи.

Другий розділ дипломної роботи передбачає більш практичні навики, уміння, тут розкривається глибший зміст згаданого в першому розділі матеріалу. У цій главі необхідно стисло, але аргументовано, змістовно і відповідно до логіки процесу дослідження, назвати усі методи і методики, які були використані для виконання поставлених завдань, визначаючи, що конкретно досліджувалося за допомогою того чи іншого методу. Крім того, у цій главі необхідно охарактеризувати особливості організації дослідження, зокрема, розкрити його етапи, час, місце й умови проведення. Другий розділ повинен займати приблизно 45-50% обсягу основної частини дипломної роботи.

Охарактеризувавши перших два розділі, переходимо до третього розділу, в якому студент повинен показати глобальні проблеми даного питання, причини їх виникнення, а також  детально висвітлити перспективи розвитку цієї проблеми, навести свої розрахунки та   Кожна глава дипломної роботи повинна завершуватися короткими висновками, де у формі тез необхідно відобразити подані у главі теоретичні і практичні результати. Третій розділ повинен займати приблизно 20-25% обсягу основної частини дипломної роботи.

 

Оформлення рисунків, таблиць, графіків

 

Також, велику увагу потрібно зосередити на виконанні у дипломній роботі рисунків, таблиць, графіків, формул.

Рисунки у тексті можуть займати більше половини сторінки, тоді  студент їх повинен виносити у додатки. При цьому, слово Додатoк пoчинається з великої літери, стaвиться у верхньому правому кутку сторінки і пoзначається буквами української aбетки, за винятком літер Є, I, Ї, Й, O, Ч, Ь, наприклад «Додаток А». Один додаток позначається як додаток А. Назва додатку виділяється жирним шрифтом, ставиться посередині сторінки і з окремого рядка.

Якщо рисунок у тексті займає менше половини сторінки, то він залишається у тексті, позначається скорочено Рис., або повністю Рисунок, але саме слово починається з великої літери. Номер рисунку позначається відповідно до розділу, тобто другий рисунок першого розділу позначається, як Рис. 1.2., і знизу під рисунком, по центру звичайним текстом ставиться назва рисунка.

Це ж стосується і таблиць, якщо таблиця велика за розміром і поміщається на сторінку, то її виносять у додатки, і позначається так само, як писалося вище про рисунки. Якщо таблиця переноситься на іншу сторінку, то зверху з правої сторінки з великої букви ставиться Продовж. табл. із зазначенням номера таблиці, наприклад «Продовж. табл. 2.1».

Якщо таблиця невелика за розміром і залишається у тексті, то саме слово Таблиця друкується з великої букви, ставиться номер відповідно до розділу, наприклад, третя таблиця другого розділу позначається, як Табл. 2.3, крапка в кінці не ставиться. Назва таблиці виділяється жирним шрифтом, ставиться посередині сторінки і з окремого рядка.

Формули в роботі, якщo їх більше oднієї, нумерують у межах рoзділу. Номер фoрмули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Нoмери формул ставлять з правoї сторони поля сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Згідно загальнодержавних вимог та норм, студент повинен писати анотацію до дипломної роботи, тобто короткий зміст всієї роботи, основну ідею своїх праць у трьох-чотирьох абзацах. Анотація до диплому повинна показати унікальність студентської роботи. Тобто, в анотації потрібно вказати назву роботи, прізвище, ініціали автора, назву навчального закладу і групу, а також тему роботи, кількість таблиць і рисунків, які зустрічаються в даній роботі, загальний обсяг диплому, проблеми, які аналізуються студентом, головні етапи проведення даного дослідження, підсумки роботи.

Таким чином, написавши дипломну роботу, додержуючись усіх вимог та стандартів, потрібно переходити до написання промови, тобто захисту дипломної роботи. Захист дипломної роботи – це кінцевий етап у виконанні дипломної роботи, один із самих хвилюючих і відповідальних моментів за весь час навчання в університеті.

Від того, як студент підготується до цього етапу, як розповість і захистить свою роботу, залежить весь подальший його успіх.

 

Категорія: Написання курсових і дипломних робіт | Додав: advocate (2016-10-05)
Переглядів: 480 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Name *:
Email *:
Code *:

МЕНЮДисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984