Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Готові дипломні та курсові з права


Головна » Файли » Кримінальний процес

Мета покарання: дипломна робота
[ Викачати з сервера (5.0 Kb) ] 2013-09-22, 1:51 PM

Дипломна робота з Кримінального процесу: "Мета покарання"

 
Дипломна робота написана та захищена в 2015 р. з врахуванням останніх змін національного законодавства та законодавства зарубіжних країн. 
 

ЗМІСТ

  

ВСТУП  4

РОЗДІЛ 1. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПОКАРАННЯ В РІЗНИХ ШКОЛАХ (ДОКТРИНАХ) ПРАВА.

1.1. Визначення мети покарання філософами-гуманістами   8

1.2. Класична (неокласична) школа кримінального права про мету покарання        16

1.3. Уявлення про мету покарання в антропологічній школі кримінального права  26

1.4. Мета покарання в працях представників соціологічної школи і теорії нового соціального захисту        31

1.5. Визначення мети покарання в працях сучасних українських і зарубіжних вчених. Сучасні уявлення про теорії залякування, поновлення соціальної справедливості, примушування, попередження, виправлення, ресоціалізації тощо     38

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ УЯВЛЕНО ПРО МЕТУ ПОКАРАННЯ В СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ.

2.1. Визначення мети покарання в сучасному кримінальному законодавстві України та інших пострадянських держав                51

2.2. Визначення мети покарання в сучасному кримінальному законодавстві держав Західної і Центральної Європи. Мета покарання в конституціях європейських держав і в рішеннях Європейського Суду з прав людини   62

2.3. Визначення мети покарання в сучасному кримінальному законодавстві США, Великої Британії та інших держав англосаксонської правової сім’ї             69

2.4. Визначення мети покарання в сучасному кримінальному законодавстві мусульманських держав       74

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕТИ ПОКАРАННЯ.

3.1. Визначення мети покарання і мети примусових заходів кримінально-правового впливу загалом: спільне та відмінне             80

3.2. Визначення мети покарання і мети інших, крім покарання, примусових заходів кримінально-правового впливу                85

3.3. Визначення мети покарання загалом і мети застосування окремих видів основних і додаткових покарань     91

ВИСНОВКИ        98

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ      104

 

 ВАРТІСТЬ РОБОТИ - 100 грн. 

 

 

ВСТУП

 

Актуальність теми. Одним із найважливіших у теорії кримінального права є проблема визначення мети покарання. Необхідність осмислення мети покарання зумовлена потребою вирішення у сучасних умовах актуальних завдань у рамках вироблення теоретичних основ політики у сфері боротьби зі злочинністю в Україні, удосконалення КК України, об’єктивації сучасної європейської гуманістичної складової у правозастосовній практиці та законодавчій діяльності, реалізації інноваційних підходів у сфері кримінально-правової протидії злочинності, що стратегічно пов’язано із забезпеченням національної безпеки.

У сучасній теорії кримінального права відсутні спеціальні комплексні дослідження, присвячені осмисленню мети покарання. Проблема узгодження складових мети покарання з європейськими цінностями має системний характер. Її розв’язання щільно пов’язане з вирішенням комплексу проблем, що стосуються змісту поняття «мета покарання». В умовах, коли в України рухається в напрямку європейського правового простору, відбуваються процеси адаптації українського законодавства до вимог ЄС, нагальною стає потреба у дослідженні мети покарання в кримінальному праві.

В умовах розбудови правової держави, в якій пріоритетна роль належить праву як мірилу свободи, що ґрунтується на принципах демократичності, рівності, гуманізму, справедливості та гідності людини, особливої ваги набуває з’ясування того, чи можна вважати складовою мети покарання відновлення соціальної справедливості, перевиховання та ін.

Мета покарання головним чином досліджувалася фахівцями з кримінального та кримінально-виконавчого права – крізь призму проблематики кримінальної відповідальності, проблеми змісту та суті покарання, його ознак, призначення, механізмів дії та у полі проблематики, що стосується кримінально-виконавчої політики. З-посеред українських фахівців у зазначених галузях окресленим питанням приділяли увагу М.І. Бажанов, О.М. Бандурка, Т.А. Денисова, О.М. Костенко, М.І. Хавронюк, В.І. Шакун, С.С. Яценко та ін.

У теорії права ХХ – поч. ХХІ ст. мета покарання головним чином досліджувалася у розрізі проблематики взаємовідносин людини і суспільства. Мета покарання осмислювалася в контексті проблематики свободи волі, екзистенційної ситуації, права покарання, генези інституту покарання, гармонізації сучасного права, гуманізації законодавства, створення єдиного гуманітарного простору. Однак попри існування величезної кількості досліджень, присвячених «меті покаранню», залишилися дослідницькі ділянки, що потребують подальшого опрацювання. Зокрема, складові мети покарання не зазнали системного осмислення, не відбулося їхнього узгодження з європейськими правовими цінностями.

Очевидним є те, що питання, пов’язані зі змістовим наповненням мети (цілі) покарання, як такі, що мають системний характер і потребують узагальнень, базованих на дослідженні історико-філософських, теологічних, кримінально-правових та історико-правових джерел, доцільно осмислювати у правовому вимірі. На користь теоретично-правового підходу до поняття мети покарання свідчить й те, що проблематика мети покарання включає у себе низку проблем, які можна розв’язати лише шляхом теоретичного осмислення права та історії правової думки в координатах європейських стандартів демократичного розвитку.

Вищезазначеним і зумовлена аткуальність обраної теми дипломної роботи: «Проблеми мети (цілі) покарання в кримінальному праві».

Об’єктом дослідження в роботі є правовідносини, що склалися в сфері визначення мети покарання в кримінальному праві.

Предметом дослідження є проблемні питання мети (цілі) покарання в кримінальному праві.

Метою роботи є виявлення особливостей розуміння мети покарання в системі кримінального права України та інших країн.

Для досягнення цієї мети ставились наступні завдання:

1. Здійснити аналіз основних підходів до визначення мети покарання в різних школах (доктринах) права.

2. Дослідити проблематику визначення мети покарання в працях сучасних українських і зарубіжних вчених.

3. Показати стан реалізації уявлень про мету покарання в сучасному кримінальному законодавстві України та інших пострадянських країн та країн Центральної Європи.

4. Описати визначення мети покарання в чинному законодавстві країн англо-саксонської та романо-германської правової систем.

5. Визначити мету покарання в сучасному кримінальному законодавстві мусульманських держав.

6. Охарактеризувати основні проблеми, пов’язані з визначенням мети покарання і мети примусових заходів кримінально-правового впливу.

7. Описати визначення мети окремих видів основних і додаткових покарань.

Методологічну основу роботи складають положення доктрини правової доктрини, вироблені на основі теорії відображення та теорії пізнання, а також методології системного аналізу.

У процесі дослідження ґенези покарання ми вдавалися до використання діалектичного методу, опираючись на принципи об’єктивності, конкретності, детермінізму, всезагального взаємозв’язку та взаємозалежності. В основу дослідження покладено також історико-порівняльний та порівняльно-правовий методи, що використовувалися з метою виявлення загального, подібного та відмінного у теоретичних і законодавчих визначеннях поняття покарання та його мети у світовій науковій діяльності та законодавчій практиці.

У процесі дослідження системи правових та законодавчих джерел, вивчаючи кожен з внутрішньосистемних елементів окремо у межах єдиного цілого, застосовано метод аналізу. З метою встановлення взаємозв’язків, виявлення закономірностей застосовано метод синтезу. Осмислюючи отриману інформацію, зверталися до методу індукції, за допомогою якого формулювали висновки щодо складових мети покарання.

Підґрунтям дослідження є положення чинного національного та зарубіжного кримінального законодавства про мету покарання. У ході дослідження опрацьовувалася монографічна і навчальна література.

 Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що за характером та змістом розглянутих питань у роботі проведено комплексний аналіз мети покарання та виявлено особливості визначення мети покарання в різних країнах.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що його матеріали можуть бути використані у:

- науково-дослідній сфері – при подальших теоретичних розробках та удосконаленні концепції мети покарання;

- сфері правотворчості – для удосконалення окремих норм чинного кримінального законодавства України.

Структура роботи зумовлена як метою і завданнями дипломної, логікою дослідження теми й складається з, вступу, трьох розділів основної частини з підрозділами, висновків та списку використаних джерел. 

 

 

Категорія: Кримінальний процес | Додав: advocate
Переглядів: 828 | Завантажень: 22 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 4.4/5
Всього коментарів: 1
0
1 Натали   [Матеріал]
гуд

Ім`я *:
Email *:
Код *:

МЕНЮ

Галузі права

Теорія держави і права [49]
Дипломні і курсові з Теорії держави і права
Конституційне право [61]
Дипломні і курсові з конституційного права
Історія держави та права [11]
Дипломні та курсові з Історії держави та права зарубіжних країн та України
Кримінальне право [107]
Дипломні та курсові з кримінального права
Цивільне право [96]
Дипломні та курсові з цивільного права
Кримінальний процес [121]
Дипломні і курсові з кримінального процесу
Цивільний процес [46]
Дипломні і курсові з цивільного процесу
Господарське право і процес [55]
Курсові та дипломні з господарського права
Податкове право [23]
Дипломні і курсові з податкового права
Адміністративне право [55]
Курсові та дипломні з адміністративного права
Сімейне право [18]
Дипломні та курсові з Сімейного права України
Трудове право [34]
Дипломні та курсові з Трудового права України
Фінансове право [32]
Дипломні та курсові з Фінансового права України
Зобов'язальне право [20]
Дипломні та курсові з Зобов'язального права
Міжнародне право [22]
Дипломні та курсові з Міжнародного права
Земельне право [19]
Дипломні та курсові з земельного права
Криміналістика [32]
Дипломні та курсові роботи з Криміналістики
Інші правові дисципліни [83]
Дипломні та курсові з інших правових дисциплін: Криміналістика, Кримінологія та ін.
Інші дисципліни [558]
Курсові та дипломні з інших дисциплін


Дисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984